Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

17.02.2021

www.smw.org.pl

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan powstało na kanwie Inicjatywy Poznańskiej – grupy młodych ludzi w wieku 20 – 30 lat z różnych środowisk, których połączyło przywiązanie do Wielkopolski.

Początek działalności Stowarzyszenia to oferta kierowania głównie do dzieci i młodzieży w zakresie wypoczynku, kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych oraz integracja środowisk lokalnych działających na rzecz regionu. 

W roku 1995 rozszerzyliśmy naszą działalność o organizację festynów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, kursów, szkoleń i seminariów.

Na potrzeby organizowanych półkolonii, kolonii i obozów rozpoczęliśmy po uzyskaniu zgody z Kuratorium Oświaty kursy na wychowawców w placówkach wypoczynku i kursy kadry kierowniczej. W ciągu 21 lat w tych szkoleniach wzięło udział ponad 2,5 tys. osób z czego połowa z nich pracowała na naszych półkoloniach i obozach. Do dziś nasze kursy cieszą się uznaniem ze względu na wysoki poziom i doświadczenie wykładowców, byłych nauczycieli i dyrektorów placówek oraz osób zarządzających oświatą, turystyką i wypoczynkiem.

Od 1996 r. naszą ofertę programową systematycznie rozszerzamy o bezpłatne dyżury specjalistów, oferty dla seniorów i różnych grup zawodowych. Wówczas rozpoczęte działania są kontynuowane obecnie.

W 2004 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co wiąże się z nowymi przywilejami, ale i dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi, a  także standardami zwiększającymi przejrzystość działania. Gromadzone środki w ramach 1% przeznaczamy na rehabilitację i leczenie, zakup przyrządów ortopedycznych, organizację turnusów rehabilitacyjnych, edukację oraz organizację imprez sportowych.

Stowarzyszenie jest członkiem prawnym 4 organizacji:

Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich,

Członkiem założycielem Organizacji Turystycznej  „Szlak Piastowski”,

Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS,

Stowarzyszenia „ŚWIATOWID” 

Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.

Jako organizacja pożytku publicznego wspieramy inne organizacje społeczne i ruchy obywatelskie. To u nas od 20 lat prowadzimy bezpłatne porady prawne, wypełnianie PIT-ów, przygotowanie dokumentów do rejestracji klubów sportowych i stowarzyszeń. Z naszej inicjatywy i pomocy powstało 25 UKS – ów, 12 klubów sportowych i 17 organizacji pozarządowych. Dla sektora pozarządowego i publicznego organizujemy szkolenia i seminaria z udziałem dobrych fachowców. Największe nasze zrealizowane projekty w tym zakresie to sport w okresie integracji europejskiej z udziałem Ireny Szewińskiej i innych olimpijczyków oraz przedstawicieli świata nauki, ustawa o działalności pożytku publicznego, koalicja na rzecz 1% podatku, fundusze europejskie dla obszarów wiejskich. W takich spotkaniach uczestniczyło od 100 do 400 osób.

Naszą aktywność statutową finansujemy z projektów zdobywanych w ramach konkursów na zadania publiczne, ofiarności darczyńców i pracy wolontariuszy.

Skuteczność naszych działań polega na umiejętności łączenia wysiłku Stowarzyszenia, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. RAZEM stworzyliśmy od 1990 roku do dzisiaj szeroką ofertę programową, w której wzięło udział 500 tys. mieszkańców Wielkopolski.

 

Więcej informacji w witrynie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan www.smw.org.pl


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.