Przeprowadzenie Zbiórki

                                                                                                                             Gniezno, …………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Przeprowadzenie Zbiórki

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a…………………………………………………………(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej na rzecz: ………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………..

podopiecznego Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata” w terminie: od……………………………………………… do……………………...…………………….....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z załącznikami do niniejszego oświadczenia „przeprowadzenie zbiórki”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej szczególnie zgodnie z ustawą o fundacjach: ..  o wolontariacie: o zbiórkach publicznych, statutu fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata, oraz Regulaminu Zbiórki ustawionego przez Zarząd Fundacji Patryk Gewert  Pasją dla Świata.

 

Podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.